PRIMĂRIA BEZDEAD: Anunţ licitaţie pentru vânzarea unui teren extravilan! Vezi detalii!

PRIMĂRIA BEZDEAD: Anunţ licitaţie pentru vânzarea unui teren extravilan! Vezi detalii!

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Primăria Bezdead, cu sediul în Comuna Bezdead, cod poștal: 137035, Strada Principală, nr. 247 A, județul Dâmbovița, telefon 0245663011, fax 0245663011, e-mail: [email protected], cod fiscal: 4280191.

  1. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– teren extravilan, categoria de folosinta ,,FANETE’’in suprafata de 1.588 mp, sat Magura, punctul ,,Belciuga’’, propietatea comunei Bezdead- domeniu privat, conform HCL 61/ 30.07.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției sau prin mail.  

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartimentul Achiziții publice din cadrul Primăriei Bezdead, StradaPrincipală, nr. 247 A, județul Dâmbovița.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 50 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Bezdead sau prin virament in contul RO81TREZ2755006XXX000271.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 17.08.2020, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.08.2020, ora 15:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Bezdead, Strada Principală, nr. 247 A, județul Dâmbovița.  

4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 27.08.2020, ora 10.00, Primăria Bezdead, Strada Principală, nr. 247 A, județul Dambovița.
  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, str. Calea Bucureşti, nr. 3, Târgoviște, județul Dâmbovița, e-mail: [email protected].
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 03.08.2020.

 

Primăria Comunei Bezdead