You are currently viewing Direcția Agricolă Dâmbovița: A fost aprobat programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023

Direcția Agricolă Dâmbovița: A fost aprobat programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023

Direcția Agricolă Dâmbovița anunță că a fost aprobat programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;
c) să marcheze suprafața prevăzută la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate în spații protejate, anul 2023, beneficiar numărul ………., Direcția pentru Agricultură a Județului Dâmbovița“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
d) să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafața prevăzută
e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;
f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii și avizat de OFJ;
g) să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;
h) să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide. Pentru suprafața prevăzută de 1000 mp se acceptă o diferență de -50 mp rezultați în urma stabilirii suprafeței înființate cu tomate.

Valorificarea producției se face până la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere. Dovada obținerii producției de tomate obținute în spații protejate, o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura şi chitanţa/fila/filele din carnetul de comercializare.
Beneficiarii completează și depun cererea, însoțită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;
c) împuternicire/procură și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Cererea, însoțită de documentele prevăzute, poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.
Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.
În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cu tomate în spații protejate situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.

AUTOR: F.S.