You are currently viewing Vezi ce declarații trebuie depuse la ANAF în luna mai

Vezi ce declarații trebuie depuse la ANAF în luna mai

Luna mai vine la pachet cu obligația depunerii unor formulare esențiale, precum Formularul 112 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, Formularul 212 destinat angajatorilor pentru raportarea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, împreună cu Formularul 100, care solicită contribuabililor, atât persoane fizice, cât și juridice, să declare obligațiile de plată către bugetul de stat, inclusiv impozitele pe veniturile obținute atât în țară, cât și în străinătate.

La data de 27 mai 2024, diverse categorii de contribuabili români sunt chemate să își îndeplinească obligațiile fiscale prin depunerea unor documente esențiale care facilitează administrarea taxelor și impozitelor. Este data limită pentru unele dintre cele mai răspândite și mai importante documente de evidență fiscală în relația cu ANAF-ul.

Formularul 100 sau Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, este un instrument vital pentru gestionarea taxelor și impozitelor datorate de către persoanele fizice și juridice. Acest formular trebuie completat de contribuabilii care au diverse obligații de plată, inclusiv impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, și alte taxe stabilite prin lege.

Formularul 212 sau Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, este destinat persoanelor fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România sau/și din străinătate. Prin intermediul acestui formular, contribuabilii își declară veniturile și calculează impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii. Aceasta include profesioniștii, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, precum și persoanele care nu realizează venituri dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Formularul 112 sau Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, este folosit de angajatori pentru a raporta veniturile salariale ale angajaților lor, precum și contribuțiile sociale și impozitele aferente. Acest formular este crucial pentru administrația fiscală, permițând monitorizarea și colectarea eficientă a contribuțiilor sociale și a impozitelor pe venit datorate de către angajați în România.

Formularul 224 este destinat persoanelor fizice care obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori din afara României, trebuie completat și depus pentru a asigura că aceste venituri sunt corect raportate și impozitate conform legislației românești. Acest formular este esențial pentru cei care își desfășoară activitatea în România și sunt remunerați de companii care nu au sediu social sau reprezentanță pe teritoriul național.

Formularul 300 este un decont de taxă pe valoarea adăugată (TVA), trebuie de asemenea depus de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA. Acesta este important pentru a gestiona în relația cu autoritatea fiscală orice operațiuni efectuate care implică TVA.

Formularul 301 rebuie completat de persoanele care efectuează operațiuni pentru care TVA este datorată în România și este necesar pentru a raporta activitățile specifice și pentru a asigura conformitatea cu reglementările fiscale privind TVA.

Formularul 307 trebuie depus pentru a raporta orice sume rezultate din ajustări, corecții sau regularizări ale taxei pe valoarea adăugată. Acest formular trebuie depus de persoanele impozabile care au necesitat ajustări ale TVA-ului datorat în urma unor transferuri de active sau schimbări în structura fiscală.

Pe 30 mai, este esențială depunerea Formularului 394, o declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această declarație trebuie depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, asigurând că toate tranzacțiile taxabile sunt corect înregistrate și raportate. Formularul ajută la monitorizarea și analiza tranzacțiilor care implică TVA, facilitând administrarea fiscală eficientă și prevenind evaziunea fiscală.

Formularul 27 este dedicat cererii de restituire a accizelor, vizând beneficiarii scutirilor de accize, cum ar fi instituțiile și organizațiile eligibile, asigurând că aceste entități beneficiază de tratamentul fiscal preferențial prevăzut de lege.

Formularul 398 este cunoscut și ca Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop Shop), trebuie depus de persoanele impozabile care utilizează regimul special pentru vânzările la distanță de bunuri importate. Acest formular facilitează conformitatea cu regulile TVA pentru tranzacțiile transfrontaliere, simplificând raportarea și calculul TVA-ului în cadrul UE.

D406 este o declarație informativă SAF-T, este destinată marilor contribuabili și contribuabililor mijlocii, reflectând angajamentul autorităților de a utiliza tehnologia pentru a îmbunătăți colectarea și analiza datelor fiscale.

Contribuabilii care întârzie depunerea declarațiilor fiscale, precum Formularul 100 pentru obligațiile de plată la bugetul de stat sau Formularul 300 pentru TVA, se confruntă cu penalități de întârziere. Acestea sunt calculate pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până la ziua plății efective, iar rata acestor penalități este stabilită anual de Ministerul Finanțelor.

Mai mult, dacă declarațiile fiscale, inclusiv Formularul 212 (Declarația unică) sau Formularul 112, nu sunt depuse la timp, contribuabilii riscă să fie sancționați cu majorări de întârziere, care sunt procentuale și calculate pe baza sumelor neachitate la termen. Nerespectarea termenului de depunere a acestor declarații poate duce și la aplicarea unor amenzi fixe sau procentuale din sumele datorate, în funcție de gravitatea încălcării legislației fiscale.

În cazurile mai grave, precum depunerile incorecte sau incomplete, contribuabilii pot fi supuși unor verificări suplimentare și, în consecință, pot fi sancționați pentru nerespectarea corespunzătoare a legislației fiscale. În situații de evaziune fiscală sau fraudă, nerespectarea obligațiilor fiscale poate atrage chiar responsabilitate penală, potrivit Codului Fiscal.

Editor: IFA