PRIMĂRIA COMUNEI BEZDEAD ANUNȚĂ LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN SITUAT ÎN SATUL COSTIȘATA. VEZI DETALII!

PRIMĂRIA COMUNEI BEZDEAD ANUNȚĂ LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN SITUAT ÎN SATUL COSTIȘATA. VEZI DETALII!

     1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Bezdead, cu sediul în Comuna Bezdead, cod poștal: 137035, Strada Principală, nr. 247 A, județul Dâmbovița, telefon 0245663011, fax 0245663011, e-mail: [email protected], cod fiscal: 4280191.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

–        Teren in suprafata de 15,083 mp situat in Satul Costisata, Nr. 113 A,  ,,Ulita Badea’’  (intravilan- 13.046 si extravilan-2.037), propietatea comunei Bezdead- domeniu privat, conform HCL 62/ 30.07.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

       la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice sau prin mail.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

      Se poate obține de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primăriei Comunei Bezdead, strada Principala, nr. 247 A, județul Dâmbovița.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Bezdead sau prin virament în contul RO81TREZ2755006XXX000271.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 17.08.2020, ora 10.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  26.08.2020 ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Bezdead, Strada Principală, nr. 247 A, județul Dâmbovița.  

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

27.08.2020 ora 12.00, Primăria Bezdead, Strada Principală, nr. 247 A, județul Dambovița.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Dâmbovița, str. Calea Bucureşti, nr. 3, Târgoviște, județul Dâmbovița, e-mail: [email protected].

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.08.2020