You are currently viewing PRIMĂRIA BEZDEAD: Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice si private

PRIMĂRIA BEZDEAD: Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice si private

COMUNICAT DE PRESĂ

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Bezdead, comuna Bezdead, sat Bezdead, nr. 247 A, județul Dâmbovița,  telefon 0245663011, fax 0245663011, e-mail: primaria_bezdead@yahoo.com , cod fiscal: 4280191.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

–        Dispensar Uman in suprafata totala de 217 mp situat in comuna Bezdead, punct Ramata, Nr. 849,  Carte Funciara 71190 si numar cadastral  71190 ce apartine domeniului public al comunei Bezdead , conform HCL  Bezdead nr 78/19.09.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Comunei Bezdead, comuna Bezdead, strada Principala, nr. 247 A, județul Dâmbovița.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

50 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Bezdead sau prin virament în contul RO81TREZ2755006XXX000271 deschis la Trezoreria Pucioasa, cod fiscal 4280191.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

06.11.2023, ora 10.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

10.11.2023 ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Bezdead, comuna Bezdead, sat Bezdead, nr. 247 A, Compartiment Achizitii Publice, județul Dâmbovița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

13.11.2023 ora 10.00, Comuna Bezdead, comuna Bezdead ,sat Bezdead, nr. 247 A, județul Dambovița.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Dâmbovița, str. Calea Bucureşti, nr. 3, Târgoviște, județul Dâmbovița, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. , telefon0245612344,  fax 0245612344

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

24.10.2023

PRIMĂRIA COMUNEI BEZDEAD